szukam pracy jako

Polityka prywatności

Firma European Active Projects Ltd. Sp. Z o.o. Oddział w Polsce ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują.

European Active Projects Ltd. Sp. Z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku (80 – 433), adres: ul. Waryńskiego 13/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krahjowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000250112, NIP 204 000 09 35, z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem agnes@eap-ltd.pl, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako: “my” lub „European Active Projects”,będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (zwane także „informacjami”) w celach wskazanych w dalszej części tego dokumentu.

„European Active Projects” jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania ich naszych klientom, w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozliczeń (np. faktury od dostawców).

Przetwarzamy dane osobowe w powyższych celach:

(1) opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo

(2) ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś  (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo

(3) ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na „European Active Project”, bądź

(4) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez „European Active Projects” lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

Jednocześnie dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

1) przetwarzane zgodnie z prawem;

2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

w jaki sposób korzystamy z Twoich danych?

Przeszukujemy bazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych klientów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, wystawiamy faktury VAT, etc.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.

Przesyłamy kandydatom i pracownikom informacje marketingowe: informacje o promocjach, targach pracy i innych ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować.

Prowadzimy obsługę kadrowo – płacową i zarządzamy personelem. Realizujemy obowiązki związane z obsługą zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach. Przykładowo, jeśli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o sobie, będziemy przechowywać tę zgodę, aby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych.

Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym. Przykładowo, szyfrujemy dane, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejscem, ale my dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa. Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5.  Informacje o kandydacie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane o kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Kandydat, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy lub datę urodzenia) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych (patrz: niżej).

Możemy przekazać Twoje dane osobowe:

Dopuszczamy możliwość dzielenia się informacjami o kandydacie z innymi oddziałami „European Active Projects” w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do poszczególnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych na życzenie klientów.

Klientom - oferujemy naszym klientom usługi z zakresu zatrudniania i obsługi administracyjnej pracowników, w tym usługi rekrutacyjne i usługi pracy tymczasowej. Jeśli znajdziemy kandydata odpowiedniego na stanowisko, o którego obsługę zostaliśmy poproszeni, możemy przekazać klientowi informacje o takim kandydacie. Udostępniamy dane kandydatów naszym klientom wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to uprzedniej zgody (chyba że dane są udostępniane klientom w formie zanonimizowanej). Ponadto, jeśli świadczymy usługi pracy tymczasowej, możemy udostępniać klientom takie dane osobowe pracowników tymczasowych, jaki ich imiona i nazwiska oraz okresy zatrudnienia i wysokość oraz częstotliwość wypłat wynagrodzenia.

Dostawcom - może zaistnieć konieczność przekazania Twoich danych naszym dostawcom w celu umożliwienia im świadczenia nam usług (np. usługa udostępnienia serwera dla naszej bazy danych, usługa medycyna pracy, etc.). Jeśli informacje mają być udostępniane, zawieramy z takim dostawcą usług pisemną umowę, na podstawie której dostawca zobowiązuje się zapewnić należytą ochronę powierzonych informacji.

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajów Unii Europejskiej.

Stosujemy odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami pod adresem agnes@eap-ltd.pl

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw:

- wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych;

  - zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w celach marketingowych;

   - żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

   - otrzymania informacji, jakie Twoje dane są przez nas przetwarzane, od kiedy, z jakiego źródła, w jakim celu, zakresie i w jaki sposób, a także jakim podmiotom są udostępniane.

Wnioski prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: agnes@eap-ltd.pl

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz tę zgodę wycofać w każdej chwili. Musisz jednak rozumieć, że wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem ani na legalność dalszego przetwarzania tych danych, jeśli postanowienie umowy lub przepis prawa na to zezwala lub tego wymaga.

Jeżeli zechcesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: agnes@eap-ltd.pl

Technik mechanik - montaż żurawi HDS - Belgia

więcej

Dekarz, Belgia

więcej

Murarz, dekarz, płytkarz, BELGIA

więcej