United Kingdom Ukraine Slovakia Romania Poland Spain Czech Republic

Warunki zatrudnienia

12.04.11 10:54:00

PRACA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

 

Wprowadzenie do pracy

Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii Wykonawca otrzyma przeszkolenie na kursie wprowadzającym. Otrzyma również niezbędne informacje, materiały, narzędzia, ubiór ochronny i odzież roboczą. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić te same narzędzia i odzież po wygaśnięciu kontraktu.

 

Wynagrodzenie
Po przybyciu do Anglii każdy Wykonawca otrzymuje zaliczkę w wysokości 50 tygodniowo. Następne zaliczki mogą zostać powiększone do 100 . Zaliczki będą odliczane od wypłaty. Wypłaty dokonywane są zawsze w dniu 21 każdego miesiąca i ze względu na system bankowy mogą być zaksięgowane na koncie do końca miesiąca. Od każdej wypłaty odliczane są zaliczki oraz kaucja zwrotna za zakwaterowanie (26,25 tygodniowo).

 

Godziny
Gwarantujemy minimum 180 godzin pracy w miesiącu kalendarzowym, płatne proporcjonalnie w stosunku do ilości dni w miesiącu. Warunkiem wypłaty za godziny gwarantowane jest brak nieobecności w pracy. Standardowa stawka początkowa (w zależności od wykonywanej pracy) wynosi od 7 na godzinę.

 

Zakwaterowanie
Przez cały okres trwania kontraktu zapewniamy zakwaterowanie w domach lub hotelach.
Za zakwaterowanie będzie pobierana zwrotna kaucja w wysokości 26,25
za tydzień. Zaliczka jest zwracana na konto wraz z ostatnią wypłatą.
W domach posiadających prąd na kartę Spółka będzie płacić za gaz i elektryczność do określonego limitu, który wynosi 5 tygodniowo na osobę.

 

Transport
Spółka pokrywa koszty transportu z Polski i z powrotem. Zapewnia również transport do miejsca pracy, jeśli miejsce zakwaterowania znajduje się w dużej odległości od miejsca pracy.
W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego Spółka ma prawo do nie organizowania transportu powrotnego.

 

Rejestracja
Każdy Wykonawca niezwłocznie powinien dokonać niezbędnej rejestracji u odpowiednich władz Brytyjskich oraz opłacać ubezpieczenie i odpowiednie podatki. Proces rejestracji jest bezpłatny. Przedstawiciel Spółki może pomóc w procesie rejestracji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli Wykonawca nie przekroczy w danym roku rozliczeniowym kwoty wolnej od podatku, nie płaci żadnego podatku, a musi ponieść tylko opłatę za ubezpieczenie w wysokości 2,65 tygodniowo.

Obecny rok podatkowy trwa od 6 kwietnia 2015 do 5 kwietnia 2016 a  kwota wolna od podatku to 10600 . W roku ubiegłym kwota wolna od podatku wynosiła 10000  a w poprzednim 10000 .

 

Ubezpieczenie

Do czasu rejestracji wymagane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą.                                                  

 

 

 

PRACA NA TERENIE HOLANDII

Wprowadzenie do pracy
W przypadku niektórych ofert pracy kandydat do pracy będzie musiał przejść test sprawdzający jego umiejętności.
W polskim oddziale EAPL podpisywana jest umowa pośrednictwa pracy o skierowanie do pracy tymczasowej  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej między osobą kierowaną o pracę a firmą European Active Projects Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Na miejscu, w Holandii podpisywana jest umowa między Pracodawcą a osobą kierowaną.

 

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie jest wypłacane tygodniowo lub miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa netto na rok 2012/2013 w Holandii wynosi 7,26 € na godzinę.

 

Godziny
Standardowy wymiar czasu pracy w Holandii wynosi 40 godzin tygodniowo. Maksymalny czas pracy w tygodniu wynosi 60 godzin. Wyjątek, regulowany odrębnymi przepisami stanowią pracownicy sektorów: opieka zdrowotna, policja, wojsko.

 

Zakwaterowanie
W domu lub w mieszkaniu, w zależności od dostępności, opłacane w całości przez pracodawcę, chyba, że umowa stanowi inaczej.

 

Transport
Koszt transportu z Polski do Holandii i z powrotem pokrywa osoba kierowana, chyba, że umowa stanowi inaczej.

W przypadku przemieszczania się po Holandii własnym samochodem, dopłata za dojazd do miejsca pracy (tzw. kilometrówka) wynosi 0,19 eurocentów za kilometr.

 

Rejestracja
Każda osoba skierowana do pracy, będąc na miejscu, powinna wyrobić sobie numer BSN (BurgerServiceNummer), popularnie zwany numerem SoFi. Jest to numer fiskalno-socjalny, który można porównać z czymś pomiędzy naszym numerem PESEL a numerem NIP. Wyrobienie numeru SoFi jest bezpłatne.

W przypadku niektórych zakładów pracy wymagane jest posiadanie certyfikatu VCA (SCC) będącego dyplomem ukończenia kursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończenie tego kursu jest wymagane najczęściej w branży budowlanej, montażowej, transportowej, chemicznej, petrochemicznej i elektro-mechanicznej. Trzeba go odnawiać co 10 lat. Koszt wyrobienia certyfikatu VCA to około 200 €.

 

Ubezpieczenie

Do czasu rejestracji wymagane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą.

 

Koszty ponoszone przez Kierowanego

Koszt dojazdu do i z Holandii, koszty związane z wyżywieniem (chyba, ze umowa stanowi inaczej).

 

Podatki w Holandii:

Obliczenie podatku od dochodu podlegającego opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania odbywa się według stawki

 

Progi i stawki obowiązujące w 2012 r.

I próg – 33,1 proc. dla dochodu do wysokości 18.945 euro, (łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne),

II próg - 41,95 proc. dla dochodu od 18.946 euro do 33.863 euro, (łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne),

III próg - 42 proc. dla dochodu od 33.864 euro do 56.491 euro, stawka stanowi wyłącznie podatek,

IV próg - 52 proc. dla dochodu powyżej 56.492 euro, stawka stanowi wyłącznie podatek.

Powyższe stawki obowiązują dla osób do 65 roku życia.

 

 

PRACA NA TERENIE NIEMIEC

 

 

Wprowadzenie do pracy

W przypadku niektórych ofert pracy kandydat do pracy będzie musiał przejść test sprawdzający jego umiejętności.

W polskim oddziale EAPL podpisywana jest umowa pośrednictwa pracy o skierowanie do pracy tymczasowej  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej między osobą kierowaną o pracę a firmą European Active Projects Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Na miejscu, w Niemczech podpisywana jest umowa między Pracodawcą a osobą kierowaną.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest wypłacane tygodniowo lub miesięcznie. W Niemczech nie istnieje powszechna stawka minimalna za pracę. Składki godzinowe za pracę są w każdej branży co roku negocjowane między centralami związków zawodowych a związkami pracodawców.  

 

Godziny

Tygodniowy czas pracy w Niemczech to średnio 39 godzin (8 godzin dziennie, 7 w piątek). Bardzo często około godziny 12:30 wyznaczana jest przerwa obiadowa, nie wliczana do czasu pracy. Dzienny wymiar czasu pracy pracownika nie może przekroczyć 8 godzin dziennie. Można go przedłużyć do 10 godzin dziennie jedynie wtedy, gdy w okresie 6 miesięcy kalendarzowych lub 24 tygodni nie zostanie przekroczony średni ośmiogodzinny wymiar czasu pracy. Pracownicy są zobowiązani do świadczenia nadgodzin, tylko jeśli wynika to z umowy o pracę lub obowiązków ubocznych pracownika (pracownicy awaryjni). Prawo nie przewiduje żadnych dodatków do wynagrodzenia z tytułu przepracowanych nadgodzin. Pracodawca musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny, ale bez dodatków, chyba ,że umowa stanowi inaczej.

 

Zakwaterowanie

W domu lub w mieszkaniu, w zależności od dostępności, opłacane w całości przez pracodawcę, chyba, że umowa stanowi inaczej.

 

Transport

Koszt transportu z Polski do Niemiec i z powrotem pokrywa osoba kierowana, chyba, że umowa stanowi inaczej.

 

Rejestracja

W Niemczech jest obowiązek meldunkowy.

 

Ubezpieczenie

Do czasu rejestracji wymagane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą.

                                                     

Koszty ponoszone przez Kierowanego

Koszt dojazdu do i z Niemiec, koszty związane z wyżywieniem (chyba, ze umowa stanowi inaczej).

Pozostałe koszty i kary związane z naruszeniem obowiązków pracowniczych, zaniedbania w pracy itp. są ustalane indywidualnie z pracodawcą i zawierane w umowie, która będzie podpisywana na miejscu z pracodawcą.

 

Podatki w Niemczech:

Osoby zatrudnione w Niemczech płacą Einkommensteuer (podatek dochodowy). Niemiecka ustawa o podatku dochodowym wprowadza pojęcie obowiązku podatkowego i wyróżnia jego dwa rodzaje: ograniczony (zatrudnienie do 183 dni w roku, co odpowiada 6 miesiącom) i nieograniczony (powyżej 183 dni). Lohnsteuer to podatek dochodowy potrącany od wynagrodzenia pracowników. Każdego miesiąca jest odciągany przez pracodawców od pensji i odprowadzany na konto fiskusa. Kirchensteuer to podatek kościelny. Płaci się go na Kościół. Kirchensteuer płacą tylko te osoby, które oficjalnie zadeklarują w Niemczech przynależność do religii. Wysokość podatku kościelnego  waha się w zależności od Landu pomiędzy 8% a 9%. 

Stawki Einkommensteuer w Niemczech na rok 2012: